ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ARİSTON THERMO ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ 

İTHALAT İHRACAT VE DAĞITIM LTD. ŞTİ. 

ÇAĞRI MERKEZİ –

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK) HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz tarafından hizmetlerinize sunulan çağrı merkezimiz ile iletişime geçmeniz sürecinde ve tarafınıza verilerin hizmetler kapsamında bazı kişisel verilerinizi paylaşmaktasınız. Bu kişisel verileriniz şirketimiz ve yetkili servislerimiz tarafından talepleriniz, şikayetleriniz, önerileriniz ve bildirimleriniz ile ilgili süreçlerin yürütülmesi ve aşağıda belirttiğimiz diğer amaçlarla işlenmektedir.   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma zarureti bulunmaktadır. Bu aydınlatma metni bu amaçla hazırlanmıştır.  
 1. İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kimlik Bilgileri             : Ad, soyad, doğum tarihi, imza vb.

İletişim Bilgileri           : Telefon numarası, faks, e – posta adresi, adres.

Lokasyon Bilgileri       : Bulunduğunuz konum bilgileri.

Görsel ve İşitsel

Kayıtlar                          : Ses kayıtları.

Müşteri İşlem Bilgileri : Çağrı merkezi kayıtları, fatura, garanti belgesi vb.

Hukuki İşlem Bilgileri  : Yetkili kamu kurumları / adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler vb.

 
 1. Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:
Yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere ve aşağıda belirtilen KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen hukuki sebeplerle KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereğince gerekli ölçüde işlenmektedir.  
 1. Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri; hukuki sebep: “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),
 
 1. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi kapsamında taleplerinizin, şikayetlerinizin, önerilerinizin ve bildirimlerinizin tespiti, takibi, sonuçlanması, raporlanması ve tarafınıza geri bildirimlerin yapılması (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri; hukuki sebep: “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için, veri işlenmesinin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),
 
 1. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri; hukuki sebepler: “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”) kapsamında;
 
 • Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan satış sonrası montaj, onarım, bakım hizmetleri, Tüketici Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince yükümlüklerimizin yerine getirilmesi (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri; hukuki sebep: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması”),
 
 • Yetkili servislerimiz ile bir ek garanti hizmet sözleşmesi imzaladığınızda, bu sözleşmeden şirketimiz için de doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri; hukuki sebepler: “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması”),
 
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerin takibi, kayıt altına alınması ve raporlanması (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri; hukuki sebep: “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”).
 
 1. İş faaliyetlerinin ve global şirket faaliyetlerinin yürütülmesi / yönetilmesi kapsamında ticari kararların alınması (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri; hukuki sebep: “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ”),
 
 1. Hukuki işlerin yürütülmesi ve takibi kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri, hukuki işlem bilgileri; hukuki sebep: “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”),
 
 1. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi kapsamında yasal yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerinizin ilgili mercilere, yetkili kamu kurumlarına aktarılması (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri, hukuki işlem bilgileri; hukuki sebep: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması”, KVKK 28/1 madde çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir),
 
 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında yukarıda belirttiğimiz süreçler ile ilgili telefon, sms veya e – posta yoluyla sizinle iletişim kurulması ve tarafınıza bilgi verilmesi (işlenen veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri; hukuki sebep: “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”).
 
 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi:
Yukarıda sayılan amaçlarla ve yukarıda belirtilen KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle bu metinde belirtilen kişisel verileriniz otomatik yollarla çağrı merkezimiz aracılığıyla, sizinle yapılan telefon görüşmeleri, e-posta yoluyla, veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla sizinle yüz yüze yapılan görüşmelerde ya da  başkaca bir şekilde şirketimiz ile iletişime geçmeniz halinde, sözlü, yazılı ve elektronik yöntemlerle gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ve gerekli ölçüde toplanmaktadır ve işlenmektedir.   Kişisel verileriniz yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek ya da KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir.  
 1. Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amaçları:
Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yurtiçinde;  
 • Taleplerinizin ve şikayetlerinizin takibi, sonuçlanması ve mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimizin işbirliği içerisinde olduğu yetkili servislere / gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilere (aktarılan veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri; hukuki sebepler: “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin / aktarılmasının gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”),
 
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili mercilere, kamu kurumlarına (aktarılan veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri, hukuki işlem bilgileri; hukuki sebep: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”, KVKK 28/1 madde çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili yetkili mercilere / kamu kurumlarına aktarılabilmektedir),
 
 • Hukuki işlerin yürütülmesi ve takibi amacıyla avukatlarımıza ve adli mercilere / mahkemelere (aktarılan veri kategorileri: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri, hukuki işlem bilgileri; hukuki sebepler: “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”, KVKK 28/1 madde çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan adli mercilere / mahkemelere) aktarılacaktır.
 
 1. Kişisel Verilerinizin Açık Rızanıza Binaen Yurtdışına Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amaçları:
Bu metinde belirtilen tüm kişisel verileriniz KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda ayrıca açık rızanıza binaen yurtdışına;
 • Taleplerinizin, şikayetlerinizin, önerilerinizin ve bildirimlerinizin takibi, sonuçlanması, ayrıca mal / hizmet satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin ve global şirket faaliyetlerinin yürütülmesi / yönetilmesi kapsamında şirket merkezimize raporlamaların yapılması ve global ticari kararların alınması amacıyla İtalya’daki Ariston Thermo Holding NVşirket merkezimize,
 
 • Şirketimizin, İtalya’daki Ariston Thermo Holding NVşirket merkezimizin ve grup şirketlerimizin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve bilgi teknoloji, bilişim, IT hizmetlerinin alınması amacıyla bilgi teknoloji, yazılım ve sistem entegrasyon hizmetleri aldığı İtalya’da bulunan hizmet sağlayıcılara / tedarikçilere ve
 
 • Şirketimizde bilgilerin ve kişisel verilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanması ve saklanması, server, bulut hizmetleri gibi diğer bilgi teknoloji, bilişim, IT hizmetlerinin alınması amacıyla, söz konusu hizmetlerin alındığı İtalya’da bulunan hizmet sağlayıcısına / tedarikçiye aktarılmaktadır.
 
 1. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları:
KVKK’nın 11. maddesi ilgili kişisel veri sahiplerinin haklarını düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak şirketimizin aşağıdaki açık adresine, info.tr@aristonthermo.com mail adresine veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.  
 1. Veri Sorumlusu Olarak Şirketimizin Bilgileri:

Unvan                                     :Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd.Şti

Adres                                      :Şerifali Mah. Söyleşi Sk. Maysa Plaza Blok No:15 İç Kapı No:2 Ümraniye / İSTANBUL, Türkiye

Ticaret Sicil Müdürlüğü          :İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası            : 459497

Telefon                                   : 0 216 3650700

Email                                      : info.tr@ariston.com